Privacyverklaring

Algemeen

Volleybalclub Dakwerken De Vos Denderhoutem hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.Volleybalclub Dakwerken De Vos Denderhoutem houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

AlsVolleybalclub Dakwerken De Vos Denderhoutem zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Volleybalclub Dakwerken De Vos Denderhoutem
Zetel: Dwarsstraat 31/2, 9450 Denderhoutem
Emailadres: secretaris.denderhoutem@gmail.com

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Volleybalclub Dakwerken De Vos Denderhoutem verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten vanVolleybalclub Dakwerken De Vos Denderhoutem  (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, grootte (zie bestellen aangepaste kledij / spelers-, trainingsuitrustingen)
 • Medische gegevens indien nodig voor deelnames aan volleybalstages/kampen en G-sport (zie beperking)

Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties :

 • Volley Vlaanderen/ Sport Vlaanderen / Gemeente Haaltert

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Volleybalclub Dakwerken De Vos Denderhoutem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Volleybalclub Dakwerken De Vos Denderhoutem verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan nodig.

Beveiliging van je gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Volleybalclub Dakwerken De Vos Denderhoutem van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je ons hiervoor contacteren.

Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijziging privacyverklaring

Volleybalclub Dakwerken De Vos Denderhoutem kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 31/05/2018.

 

Bijlage over privacy van beeldmateriaal

 

Verwijzend naar de privacyverklaring van de club willen we ook onderstaande niet onvermeld laten:

Bij sportmanifestaties weet iedereen dat de mogelijkheid bestaat dat er foto’s genomen worden of dat er delen van wedstrijden en trainingen gefilmd worden.

Het is eveneens zo dat er in de club in het begin van het seizoen ploegfoto’s genomen worden.

Daarnaast zijn sfeerbeelden van supporters, van andere dan de pure sportieve activiteiten, alsook actiefoto’s en spelfases tijdens wedstrijden, enz, niet ongewoon in het dagelijkse gebeuren van een sportclub.

Al deze vormen van beeldmateriaal kunnen gebruikt worden om op de website van de club (zie www.volleydenderhoutem.be) of op de facebookpagina van de club te verschijnen, alsook op affiches, nieuwsbrieven, flyers, klappers,… van de club.

Indien u om de één of andere reden hiermee problemen zou hebben, niet wil dat er beeldmateriaal van u of uw kinderen gebruikt wordt, willen we u uitdrukkelijk vragen dit zo snel mogelijk aan iemand van de club te melden of dit door de verantwoordelijke van het ‘privacygebeuren’ te laten optekenen, zodat hier rekening kan mee gehouden worden.

Verwijzend naar onze privacyverklaring willen we nog eens uitdrukkelijk melden dat er sowieso geen willekeurige verspreiding van allerlei beeldmateriaal via de club gebeurt, dat dit niet aan ‘derde’ partijen zonder toestemming wordt doorgespeeld.

Wat de senioren betreft, zal iedereen zich ook wel bewust zijn van het feit dat er scouting gebeurt, dit in functie van het voorbereiden van wedstrijden.

Dit zijn allemaal elementen, punten, die rechtstreeks te maken hebben met de doelstellingen van onze sportclub.